Перейти до вмісту

Соціальне забезпечення у коледжі

1. 85,1% студентів денної форми навчання навчаються за кошти держбюджету.
 

Зараховані в коледж забезпечуються:

 
2. Академічною стипендією на загальних засадах, тобто студентам, які навчаються  в середньому на 4,0 -4,9 (7-11,9) балів виплачується  1510 грн. відмінникам навчання – 1930 грн(5,0 (12)    балів), 
3. Соціальною стипендією студенти: з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 150 % ПМ для дітей віком від 6 до 18 років, установленого на 1 січня 2024 року — 4794,00 грн (3196,00 грн × 150 %); та, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) — 150 % ПМПО, установленого на 1 січня 2022 року — 4542,00 грн (3028,00 грн × 150 %). При наявності відповідних документів (довідок) особи з інвалідністю, діти учасників бойових дій (АТО), внутрішньо переміщені особи та інші категорії одержують 890 грн.
4. Стипендію отримують 35-40% студентів від контингенту, який навчається за рахунок держбюджету.
5. Всі іногородні студенти коледжу забезпечуються гуртожитком (плата за проживання в гуртожитку становить 40% від мінімальної стипендії в місяць. З оформленням субсидії від особистого доходу).
6. В коледжі працює буфет.
7. У медичному пункті коледжу студентам надається перша медична допомога.
8. Більше 80% випускників коледжу працевлаштовані на роботу.

Юнакам, які вступили до коледжу надається відстрочка від призову до Збройних Сил України. Зараховані до коледжу забезпечуються стипендією на загальних засадах. Всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитках. При коледжі є їдальня, буфет, працює медичний пункт.

1. Наказ про затвердження Положення про стипендіальну комісію коледжу

2. Положення про стипендіальну комісію коледжу

3. Порядок формування рейтингу успішності у коледжі для призначення академічних стипендій

4. Правила призначення і виплата стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 Питання стипендіального забезпечення“.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1045 Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти”.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1047 Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах“.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1050 Деякі питання стипендіального забезпечення“.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 81 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045“.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року №52 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047″.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року №933 “
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 28 грудня 2016 р. № 1047″
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 року №1256 Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій”.
13. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
14. Закон України “Про підвищення престижності шахтарської праці”.
15. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
16. Закон України “Про фахову передвищу освіту”.

Студентські стипендії

Категорії стипендій та стипендіатів у закладах фахової передвищої освіти

Категорія Стипендій          Категорія стипендіатів          Рівень стипендій з 1.01.2022 року

Заклади фахової передвищої освіти

Категорії стипендій та стипендіатів у закладах фахової передвищої освіти

Категорія Стипендій

Категорія стипендіатів Рівень стипендій з 1.01.2022 року
Заклади фахової передвищої освіти
Академічна мінімальна, звичайна 1510
  відмінник, звичайна 1930
  мінімальна, окремі спеціальності 1250
  відмінник, окремі спеціальності 1819
  Кабінету Міністрів України 3020
  Верховної Ради України України 3320
  Президента України 3320
Соціальна сироти, особи з їх числа 3927,00 або 3721,50
  Інші отримувачі соціальних стипендій 890

Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» .
Ведення Рейтингу здійснюється згідно Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки. Рейтинги успішності складаються за середнім балом семестрового контролю. Порядок формування Рейтингу студентів у ЗВО (університеті, інституті, академії) визначається Правилами призначення стипендій. Вони розробляються вченою педагогічною радою, та погоджуються з органом студентського самоврядування вишу.
До рейтингу включаються усі студенти ЗФПО денної форми навчання. Він формується за результатами успішності останнього навчального семестру на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Процедура складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для усього курсу. Рейтинг вимірюється у балах. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у Рейтингу, має бути однаковим для всіх слухачів одного курсу.
Критерії, за якими формується рейтинг успішності студентів, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового навчального року.
До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.
Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням
Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний.
Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.
Формула розрахунку середнього балу: скласти всі оцінки за іспити, розділити отримане число на кількість предметів.
Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахування підлягає лише одна — більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

Соціальні стипендії

Отримання соціальних стипендій відбувається на підставі письмової заяви студента. Стипендіальна комісія приймає рішення про призначення або відмову в наданні соціальної стипендії протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення.
Право на соціальну стипендію мають студенти, у яких задовільні результати навчання та відсутня академічна заборгованість. Студентам з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5 %.  Детальніше: Порядок надання соціпльних стипендій студентам.
Згідно пункту 4. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти за Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 року “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти”, право на соціальні стипендії мають студенти, які навчаються за державним замовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої  освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи (далі – заклади освіти), та не перебувають в академічній відпустці, із числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти відповідно до статті 54 Закону України “Про фахову передвищу освіту”;
11) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
4) осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи;
5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. 
№ 218-IV;
10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
121) дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
13) дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.
Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).
Діти, які отримували соціальні стипендії відповідно до підпунктів 5-8, 12121 і 13 цього пункту, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення закладу освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
У разі здобуття фахової передвищої або вищої освіти за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти у цьому або іншому закладі освіти, поновлення на навчання, у тому числі за державним замовленням, після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого закладу освіти для здобуття фахової передвищої або вищої освіти за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти, питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.